Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Wizyta księdza biskupa
Jubileusz 30-lecia szkoły
rozpoczęcie roku
Zerówka

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa
  nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: adwlukaszdolinski@gmail.com

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli.

 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście, drzwi wejściowe do budynku, schody, hol na parterze i przy szatniach.

 5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (tzw. piktogramy).

 6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań, np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

 9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Inspektor danych osobowych

Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli pełni Łukasz Doliński, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: adwlukaszdolinski@gmail.com 

Klauzula informacyjna - RODO

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). 

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców/opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 • administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów z siedzibą  w Stalowej Woli  przy ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, reprezentowana przez dyrektora Joannę Niwierską.
 • inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów  jest Pan Łukasz Doliński, z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: lukasz@adwokatdolinski.pl
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.
 • Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, maksymalnie przez 10 lat.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) 
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

  Dyrektor Szkoły: mgr Joanna Niwierska

DO WAKACJI 2020 POZOSTAŁO

201

dni

13

godzin

48

minut

9

sekund

Najnowsze galerie