Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Stalowa Sowa
Wizyta księdza biskupa
Jubileusz 30-lecia szkoły
Jubileusz 30-lecia szkoły
Jubileusz 30-lecia szkoły
Paderewski

Ogłoszenia

Pełny dokument zawierający procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli - skrót

Bezpieczeństwo w szkole – uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników - stanowi kluczowe i centralne zagadnienie polityki oświatowej. Jego zapewnienie należy do najważniejszych obowiązków dyrektorów, nauczycieli i opiekunów.

 

Zasady bezpieczeństwa i obowiązki postępowania w sytuacji zagrożenia regulują przede wszystkim:

·         Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

·         Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r.

·         Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.

·         Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r.

·         Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

·         Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.

·         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r.

 

Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Art. 1

System oświaty zapewnia w szczególności:

      realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

      wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,

      wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,

      możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

      utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach,

      upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.  

 

Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Art. 5

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Art. 6

Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.


Wejścia do budynku szkoły i na tereny przyległe:

      należy monitorować wejście do budynku, weryfikować osoby wchodzące do budynku – zwłaszcza niezwiązane z codziennym życiem szkoły i nie dopuszczać do ich swobodnego poruszania się po terenie szkoły,

      nie należy pozostawiać otwartych drzwi do budynku szkoły, szczególnie tych, które nie podlegają monitorowaniu i/lub bezpośredniej kontroli pracownika szkoły,

      nie należy wpuszczać bez weryfikacji osób na teren szkoły,

      należy prowadzić książkę wejść i wyjść, zwłaszcza osób niezwiązanych bezpośrednio z placówką,

      należy sprawować stały nadzór przy wejściu do budynku szkoły.

Zagrożenia zewnętrzne

Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą: podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego, podejrzenie otrzymania podejrzanej przesyłki, włamanie do szkoły połączone z kradzieżą, agresywne zachowanie ucznia, wtargnięcie osoby posiadającej broń, wtargnięcie terrorysty do szkoły, zagrożenie wybuchem pożaru lub wybuch pożaru, zagrożenie wybuchem gazu lub wybuch gazu, zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi lub biologicznymi, zagrożenie katastrofą budowlaną i zagrożenie siła żywiołową. 

Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole/placówce oświatowej

W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w szkole są: trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie.

Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży przebywającej na terenie szkoły. 

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu.

 

Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.

Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje zawarte w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku:

      należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

    należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób, by osoby te nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną budynku (przeważnie parter), należy przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną niepełnosprawnością.

Podłożenie ładunku wybuchowego

Przez materiał wybuchowy rozumiemy związek chemiczny lub mieszaninę kilku związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej i której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji). Określenie ładunek materiału wybuchowego oznacza określoną ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia. 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

 

Podłożenie podejrzanego pakunku

Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać ładunek wybuchowy. 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzanego pakunku.

 

Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka. Zagrożenie może wynikać także z stosowania broni biologicznej (broń B, broń bakteriologiczna). W broni B ładunki bojowe są wypełnione mikroorganizmami chorobotwórczymi: bakteriami (wąglik, bruceloza etc.) wirusami (ospy, gorączki krwotocznej, zapalenia mózgu, wirusa HIV), toksynami (rycyna, toksyna otulinowa), grzybami lub pierwotniakami.

Procedury dotyczą:

      sytuacji, gdy nastąpiło skażenie chemiczne szkoły (szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu substancją chemiczną/ biologiczną – np. telefon o zamiarze ataku),

      sytuacji, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/ biologiczną, a zagrożenie zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się,

      Sytuacji, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/ biologiczną, a zagrożenie zostało wykryte późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub/I ogniska zachorowań.

 

Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych. Zachowujący się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

Procedura odnosi się do postępowania w przypadku:

      bezzasadnego przebywania osób trzecich na terenie szkoły lub osób zachowujących się niewłaściwie na terenie szkoły,

      znajdowania się na terenie szkoły zwierzęcia, które pozostaje bez opieki właściciela,

      wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły.

Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły

Terrorysta - osoba posługująca się bronią, która eliminuje lub próbuje wyeliminować osoby znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku. Procedury odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą:

      sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec,

      przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą,

      przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję,

Należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji.

 

Zagrożenia wewnętrzne

Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole należą: agresywne zachowania ucznia oraz zjawisko tzw. fali, korzystanie przez uczniów z substancji psychoaktywnych, kradzież lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, pedofilia, pornografia, prostytucja, picie alkoholu, wypadek lub czyn karalny dokonany przez ucznia.  

 

Zagrożeniom w szkole zwykle towarzyszą poprzedzające je lub im towarzyszące widoczne symptomy zachowań uczniów, na podstawie których można je rozpoznać. Ofiary negatywnych działań w szkole zwykle skarżą się na bóle głowy czy brzucha lub na brak apetytu. Często pojawia się pośród nich niechęć do chodzenia do szkoły (wagary) lub całkowita absencja. W rodzinie pojawia się agresja wobec rodzeństwa i rodziców, widoczny niepokój, rozdrażnienie lub lękowe reagowanie na różne sytuacje. Uczniowie izolują się i szukają samotności. Odbija się to negatywnie na ich wynikach w nauce.

 

Nauczyciele i rodzice powinni zauważyć te zachowania i rozpocząć wyjaśnianie ich przyczyn. Należy pamiętać, że uczniowie na ogół ukrywają, iż stali się ofiarami czynów zabronionych, wstydzą się, nie chcą martwić nauczycieli/rodziców. Wreszcie przypisują sobie winę za to, co ich spotkało.

Niektóre z czynów stanowiących fizyczne zagrożenie wewnętrzne w szkole mają znamiona czynów zabronionych. Należy pamiętać, że na zasadach określonych w Kodeksie Karnym odpowiada osoba, która popełniła czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Określa to art. 10 par.1 Kodeksu Karnego. Także niektóre czyny osoby, która ukończyła 15 lat rozpatrywane są jako przestępstwa – określa je szczegółowo art. 10 par.2 KK.

Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialności nie mogą podlegać osoby młodsze. Odpowiedzialność przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich ponoszą osoby, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 13 lat, jednak taki czyn nie stanowi przestępstwa, a jedynie jest to czyn karalny, a sprawca podlega stosowaniu środków wychowawczych przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole.

      Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali

      Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

      Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

      Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciele, pracownika szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole.

      Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia.

      Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców, innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów.

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela. Procedura odnosi się do agresji fizycznej oraz słownej.

Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego. 

 

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie.

 

      art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym,

      art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,

      art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,

      art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,

      art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,

      art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,

      art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,

      art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,

      art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.

 

Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi - ofierze czynu karalnego.

 

Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów przebywających w szkole/placówce w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.

 

Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych zawiera:

      Postępowanie w przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły

      Postępowanie w przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających

      Postępowanie w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem

      Postępowanie w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami

      Postępowanie w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami

      Postępowanie w przypadku odmowy współpracy przez rodziców

 

Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji uzależniających.

Za przedmioty niebezpieczne uważa się z scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. dopalacze.

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w szkole przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, dokonanego przez ucznia.

 

Procedura zawiera:

      Postępowanie w przypadku kradzieży lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości

      Postępowanie w przypadku otrzymania przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania karnego

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych. 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pornograficznym.

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z prostytucją w szkole lub wśród uczniów. 

 

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z zachowaniami uczniów o charakterze seksualnym.

 

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu w wypadku w szkole uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

 

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli).

Procedura postępowania w sytuacji nagłej niedyspozycji zdrowotna ucznia, zasłabnięcia.

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia - gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.

 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

 • Zwolnienie dokonywane przez rodziców winno mieć formę pisemną, telefoniczną lub osobistego kontaktu. W przypadku zwolnienia telefonicznego, nauczyciel sporządza notatkę, którą rodzic zobowiązany jest podpisać przy najbliższym spotkaniu z nauczycielem.
 • Zwolnienie uczeń przekazuje wychowawcy. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zwalnia się u nauczyciela, z którym ma zajęcia. Wtedy ma wpisaną nieobecność, którą na podstawie zwolnienia, w późniejszym terminie usprawiedliwia wychowawca.
 • Nauczyciel zwalniający ucznia w celu reprezentowania szkoły, jest zobowiązany do przesłania pozostałym nauczycielom przez e- dziennik, wykazu uczniów zwalnianych z określonej ilości godzin.

 

Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych

 • Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami i po ich zakończeniu, za zgodą nauczyciela, wyłącznie w celu kontaktu z rodzicem.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież urządzeń elektronicznych przyniesionych przez ucznia, poza urządzeniami zdeponowanymi u dyrektora szkoły.
 • Na czas zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne. Sprzęt powinien znajdować się w plecaku szkolnym.
 • W czasie pobytu w szkole uczniowi nie wolno używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych do nagrywania, filmowania i fotografowania.
 • W przypadku, gdy uczeń używa telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych niezgodnie ze statutem szkoły, nauczyciel ma obowiązek odnotować ten fakt w dzienniku.
 • W przypadku, gdy uczeń w rażący sposób narusza postanowienia statutu (narusza dobra osobiste innych osób poprzez fotografowanie, nagrywanie i filmowanie, notorycznie korzysta z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych), nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, a następnie zdeponowania go w obecności ucznia u dyrektora szkoły po uprzednim wyłączeniu go przez ucznia.
 • Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym o konsekwencjach prawnych, związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły).
 • Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu lub innych urządzeń elektronicznych do szkoły.

 

Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • W każdej klasie, do w której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oddziale zerowym– orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania), powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno– pedagogicznej.
 • W skład zespołu wchodzi wychowawca klasy, wszyscy nauczyciele i specjaliści (pedagog, psycholog, terapeuta) prowadzący zajęcia z uczniem
 • Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń.

Zadania wychowawców klas dotyczą:

•      przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

•      przypadku ucznia posiadającego opinię poradni,

•      przypadku ucznia nie posiadającego opinii poradni, który ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

•      prowadzenia dokumentacji wychowawcy (teczki pomocy psychologiczno- pedagogicznej) dla każdego ucznia, objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

 

Szkoła posiada także procedury postępowania dotyczące:

•      Uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego.

•      Wagarów, powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach.

•      Ucieczki ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

•      Oddalania się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania.

•      Zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.)

•      Nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów i samowolnego oddalenia się dziecka ze świetlicy.

•      Braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia.

•      Postępowania wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie

•      Realizacji procedury ”Niebieska Karta” w szkole.

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

Działania wobec zdarzenia polegają przede wszystkim na zachowaniu (nie usuwaniu) dokumentacji cyfrowej: wiadomości sms, e-maili, nagrań z poczty głosowej telefonu, komentarzy w serwisie społecznościowym, zapisów w blogu i plików filmów wideo. O ile to możliwe, należy także zarchiwizować treść rozmów w komunikatorach oraz linki (konkretne adresy URL) oraz danych o potencjalnym sprawcy. Każde zdarzenie wymaga udokumentowania w stosownym protokole.  

Przez działania na rzecz uczestników zdarzenia rozumie się aktywności podejmowane wobec ofiar (osób poszkodowanych), sprawców i świadków zdarzenia. W szkole osobami poszkodowanymi będą w przeważającym odsetku przypadków dzieci (nieletni). Dlatego jako kolejną grupę pośrednich uczestników zdarzenia wyróżniamy ich rodziców.    

Wyróżniono 9 podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym, którym przypisano opracowane według jednego standardu opisu procedury reagowania.

•      Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych

•      Cyberprzemoc

•      Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego bądź niezgodne z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły

•      Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z internetu.

•      Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią

•      Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich

•      Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam

•      Łamanie prawa autorskiego

•      Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online

 

Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych

Zagrożenie łatwym dostępem do treści szkodliwych, niedozwolonych, nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia (pornografia, treści obrazujące przemoc i promujące działania szkodliwe dla zdrowia i życia dzieci, popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z prawem, nawoływanie do samookaleczeń i samobójstw, korzystania z narkotyków; niebezpieczeństwo werbunku dzieci i młodzieży do organizacji nielegalnych i terrorystycznych).

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie os mieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań okres lanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS

 

Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego bądź niezgodne z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły

Zagrożenie to polega na naruszeniu prywatności dziecka lub pracownika szkoły poprzez nieodpowiednie lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły. Należy zwrócić uwagę, iż podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej jest w świetle polskiego prawa przestępstwem.

Najczęstszymi formami wyłudzenia lub kradzieży danych jest przejęcie profilu na portalu społecznościowym w celu dyskredytacji lub naruszenia dobrego wizerunku ofiary (np. publikacja zdjęć intymnych bądź montowanych), szantażu (w celu uzyskania korzyści finansowych w zamian za niepublikowanie zdjęć bądź treści naruszających dobry wizerunek ofiary), dokonania zakupów i innych transakcji finansowych (np. w sklepach internetowych na koszt ofiary) lub uzyskania korzyści (np. usługi premium SMS). Często naruszenia prywatności łączy się z cyberprzemocą.

 

Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z internetu

Infoholizm (siecioholizm) – nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów Internetu i gier komputerowych (najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych przez dzieci. Jego negatywne efekty polegają na pogarszaniu się stanu zdrowia fizycznego (np. choroby oczu, padaczka ekranowa, choroby kręgosłupa) i psychicznego (irytacja, rozdrażnienie, spadek sprawności psychofizycznej, a nawet depresja), zaniedbywaniu codziennych czynności, oraz osłabianiu relacji rodzinnych
i społecznych.

Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią

Zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności (np. danych, pieniędzy, cennych przedmiotów rodzinnych).

 

Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich

Seksting to przesyłanie drogą elektroniczną w formie wiadomości MMS lub publikowanie np. w portalach (społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście seksualnym, erotycznym i intymnym.

 

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje sekstingu, które skutkują koniecznością realizacji zmodyfikowanych procedur reagowania: 

Rodzaj 1. Wymiana materiałów o charakterze seksualnym następuje tylko w ramach związku między dwojgiem rówieśników. Materiały nie uległy rozprzestrzenieniu dalej.

Rodzaj 2. Materiały o charakterze seksualnym zostały rozesłane większej liczbie osób, jednak nie dochodzi do cyberprzemocy na tym tle. Młodzież traktuje materiał jako formę wyrażenia siebie.

Rodzaj 3. Materiały zostały rozesłane większej liczbie osób w celu upokorzenia osoby na nich zaprezentowanej – lub zostają rozpowszechnione omyłkowo, jednak są zastosowane jako narzędzie cyberprzemocy.

 

Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam

Brak umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych publikowanych w Internecie, bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez publikowanych w forach internetowych, kierowanie się informacjami zawartymi w reklamach. Taka postawa dzieci prowadzić może do zagrożeń życia i zdrowia (np. stosowania wyniszczającej diety, samookaleczeń), skutkować rozczarowaniami i porażkami życiowymi (w efekcie korzystania z fałszywych informacji), utrudniać lub uniemożliwiać osiąganie dobrych wyników w edukacji (korzystanie z upraszczających i zawężających temat „ściąg” i „bryków”), a także utrwalenia się u ucznia ambiwalentnych postaw moralnych.

Łamanie prawa autorskiego

Ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń (tzw. copyright trolling)

 

Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online

Kategoria technicznych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego obejmuje obecnie szerokie spectrum problemów:

•      ataki przez wirusy, robaki i trojany,

•      ataki na zasoby sieciowe (hakerstwo, spyware, crimeware, eksploit, 

•      ataki słownikowe i back door, skanowanie portów, phishing, pharming, sniffing, spoofing, ataki Denial of service (DoS), rootkit)

•      ataki socjotechniczne.

 

Na styku z zagadnieniami technicznymi lokalizują się zagrożenia wynikające z nieprawidłowych i szkodliwych zachowań użytkowników np. używanie łatwych do odgadnięcia haseł, pozostawianie komputerów włączonych bez opieki, czy brak zabezpieczeń na wypadek braku energii elektrycznej.

 

Aktualne procedury zostały opracowane w oparciu o materiały edukacyjno-informacyjne Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dotychczasowe procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w szkole, przez zespół nauczycieli w składzie:

 Izabela Gierak

Mateusz Korniak

Aleksandra Serafin

Anna Zbrożyna-Tutak

Zebranie Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców zaprasza wszystkich członków na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 4 lutego 2019 r. o godzinie 16.00 w sali nr 7

Ilona Kaczmarek 

 

Poznaj język i kulturę Chin - oferta wakacyjna dla uczniów

W okresie wakacji w MBP ul. ks. J.Popiełuszki będą odbywały się spotkania z zakresu poznawania języka i kultury Chin. Wszystkich zainteresowanych prosimy aby zadeklarowali ewentualną chęć uczestnictwa wpisując się na listę w sekretariacie szkoły. Poproszę później o  listę chętnych (mając na uwadze RODO) aby móc wskazać grupę i czas zajęć. Zajęcia są nieodpłatne. 

Załączniki do listu do dyrektorów - "Dobry start"

Program "Doby start"

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i poinformowanie rodziców, opiekunów uczniów o materiałach informacyjnych poświęconych programowi rządowemu „Dobry Start”.  

Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą Państwu również plakaty promujące świadczenie dobry start. Dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję informacyjną.

W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Minister Anna Zalewska skierowała dziś do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Minister Anna Zalewska zaznaczyła w liście, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Minister edukacji przypominała, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Obie te grupy zrealizują odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami ze strony rodziców i uczniów, MEN przypomina, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz kuratorzy oświaty. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Ponadto pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można od września br. kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

MEN przypomina, że ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje w gestii samorządu i odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podziękowanie za uczestnictwo szkoły w III-ciej edycji konkursu „Edukujemy – Pomagamy”

Podstawa programowa dla szkół podstawowych i przedszkoli

 List Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wprowadzenia nowej podstawy programowej w szkołach i przedszkolach. 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym, w tym − podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół − są gotowe.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli na temat wprowadzania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Informacje zostały opracowane przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Składają się na nie: preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, treść podstawy programowej, komentarz opisujący ogólne założenia zmian, porównanie dotychczasowej i nowej podstawy programowej, uzasadnienie zmian oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.

Przedstawiamy Państwu opracowane przez ekspertów tworzących podstawę programową następujące publikacje:

 • treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem,
 • treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej wraz z komentarzami,
 • treść podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wraz z komentarzem.

Materiały są dostępne są tutaj lub na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych).

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Lektury w Internecie

Ponad 700 utworów z kanonu lektur szkolnych uczniowie znajdą w sieci w jednym miejscu. Ruszyła platforma lektury.gov.pl – poinformowało Ministerstwo Rozwoju.
Na stronie każdy nieodpłatnie znajdzie ebooki oraz audiobooki lektur – wystarczy wybrać książkę z listy. 
Jak wylicza MR, na platformie znajdzie się ponad 700 utworów – nowel, opowiadań, dramatów, wierszy, poematów czy powieści. Są wśród nich teksty obowiązkowe z programu podstawowego i rozszerzonego, jak również lektury uzupełniające – od dzieł Homera, Fredry, Mickiewicza, Norwida, Prusa czy Reymonta po Byrona, Conrada, Kiplinga, Schulza i Korczaka. 
Na razie mobilna biblioteka zawiera 32 proc. wszystkich pozycji z kanonu lektur szkolnych, zarówno tych obowiązkowych, jak i uzupełniających. 

Regulamin stołówki szkolnej

DO WAKACJI 2019 POZOSTAŁO

-62

dni

17

godzin

13

minut

25

sekund

Najnowsze galerie