Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Krasnale
Szkoła Promująca Zdrowie
Święto Niepodległości1
Święto Niepodległości
Naukowy zawrót głowy
Wycieczki
Dzień Nauczyciela 2022
Spotkania ze sztuką - prace naszych artystów
Poznaj Polskę
Na lodowisku
Jubileusz 30-lecia szkoły

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.szkola11.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017-10-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-30


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
- brak dostosowań dla osób z niedosłuchem
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucyna Goc,
e-mail: l.goc@psp11.pl   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 49 22, e-mail: psp11@stalowawola.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna
 

Szkoła składa się z dwóch segmentów dydaktycznych (budynek A i B), segmentu sportowego, oraz kuchni wraz z jadalnią (w budynku A). Do budynków szkoły prowadzi sześć wejść:

1.     wejście A: przez drzwi główne od strony ul. Wojska Polskiego – prowadzą do niego schody;

2.     wejście B: od strony świetlicy/oddziału przedszkolnego – prowadzą do niego schody;

3.     wejście C: pomiędzy segmentami dydaktycznymi – prowadzą do niego schody – wejście poprzedzone jest zamykaną bramą.

4.     wejście D: pomiędzy segmentem dydaktycznym a segmentem sportowym – prowadzą do niego schody; wejście jest tymczasowo wyłączone z użytku, z uwagi na zły stan techniczny schodów prowadzących do wejścia;

5.     wejście E: od strony segmentu sportowego przy sali gimnastycznej – prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach;

6.     wejście do kuchni nr 1: naprzeciwko wejścia B – prowadzą do niego schody;

7.     wejście do kuchni nr 2: od strony ul. Wojska Polskiego, obok wiaty rowerowej – prowadzą do niego schody.

 

Budynki szkoły posiadają cztery kondygnacje, szerokie i przestronne korytarze. W tych budynkach znajdują się schody, oraz platforma dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy segmentem dydaktycznym w budynku B a segmentem sportowym. W segmencie sportowym znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie brajla, czy oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Szkoła posiada dwa parkingi: bezpośrednio przy ul. Wojska Polskiego z wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych, oraz za zamykaną bramą przy boisku wielofunkcyjnym.

DO WAKACJI 2024 POZOSTAŁO

5

dni

22

godzin

53

minut

55

sekund

Najnowsze galerie