Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na logo Szkoły Promującej Zdrowie

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na logo Szkoły Promującej Zdrowie

W związku z przystąpieniem szkoły do programu Szkoła Promująca Zdrowie zapraszamy do udziału w konkursie na logo programu. Logo może wykonać każdy. Uczeń uczęszczający od pierwszej do ósmej klasy. Zapraszamy do pomocy rodziców.  Logo ma nawiązywać do naszej szkoły i definicji Szkoły Promującej Zdrowie. Wygrane logo będzie nieodłącznym elementem realizacji programu przez wiele lat. Na zwycięzcę czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu poniżej.

 Definicja:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
- ƒ systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
- ƒ wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Cele programu:

- wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska;

- nauczyć uczniów aby dbali o siebie i swoje środowisko oraz potrafili ciekawie spędzać czas wolny w zgodzie z przyrodą.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Tworzenie i rozwój Szoły Promującej Zdrowie to nie działania jednorazowe, lecz proces wielu różnorodnych zmian, które wymagają zaangażowania całej społeczności szkolnej i wspierania działań szkół przez różne instytucje. Wdrażanie całościowego podejścia do promocji zdrowia w szkole to proces długotrwały.  

Pierwszym działaniem, które chcemy podjąć jest konkurs na opracowanie logo Szkoły Promującej Zdrowie, które będzie zamieszczane przy wszystkich akcjach i działaniach prowadzonych w szkole. Poniżej zamieszczamy regulamin i zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu na Logo Szkoły Promującej Zdrowie

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli.

2. Cele konkursu:

- zapoznanie się przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z ideą Programu Szkoła Promująca Zdrowie,

- poznanie standardów Szkoły Promującej Zdrowie,

- rozwijanie u uczniów umiejętności plastycznych, informatycznych,

- promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

3. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo Szkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej. Zwycięskie logo będzie specjalnym logiem naszej szkoły w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

4. Praca plastyczna przedstawiająca logo Szkoły Promującej Zdrowie ma spełniać następujące wymogi:

- uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci logo, które musi zawierać nazwę: „Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli” lub „Jedenastka” oraz „Szkoła  Promująca Zdrowie” oraz elementy kojarzące się z działaniami na rzecz zdrowia,

- format pracy nie większy niż A4,

- technika wykonania pracy dowolna,

- praca płaska,

- dopuszcza się wykonanie pracy w wybranym graficznym programie komputerowym (wykonana praca w programie komputerowym musi być wydrukowana, ale również wysłana na adres psp11.informatyka @gmail.com).

- praca powinna być podpisana czytelnie z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej.

6. Prace należy złożyć do 30 października 2023 r.

7. Przy ocenianiu prac konkursowych brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, technika wykonanej pracy, estetyka wykonania pracy, czytelność projektu, a także spójność wykonanego logo z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.

8. Spośród nagrodzonych prac zostanie wyłonione jedno logo, które będzie naszym szkolnym logiem Szkoły Promującej Zdrowie.

9. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy 1-4;

- klasy 5-8.

10. W konkursie do wygrania przez uczniów czekają ciekawe nagrody.

11. W skład komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne uczniów wchodzić będą szkolni koordynatorzy promocji (p. W. Budkowska-Kozak, p. Lucyna Goc), Dyrektor Szkoły (p. Agnieszka Pawlina), nauczyciel informatyki (p. Tomasz Piróg) oraz nauczyciel plastyki (p. E. Konieczny).

12. Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Co to jest „logo”?

LOGO to znak graficzny spełniający rolę informacyjną poprzez skrótowe,ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu instytucji lub organizacji. LOGO musi być przede wszystkim czytelne, dlatego powinno miećniezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów. Według różnychźródeł logo może składać się z samego symbolu graficznego (godła), symbolui nazwy lub samej nazwy.

W. Budkowska-Kozak i Lucyna Goc – koordynatorki projektu

DO WAKACJI 2024 POZOSTAŁO

195

dni

7

godzin

52

minut

29

sekund

Najnowsze galerie